Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta
w Izdebniku  
34 – 144 Izdebnik 3
tel. (33)8763222      fax.(33)8763222 w.20

DPS. 01.1-2/16                                                                                                                                                                         Izdebnik, dnia 14 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa artykułów spożywczych w roku 2017 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku "

Ogłoszenie umieszczono w BZP w dniu 01.12.2016 r. pod numerem 356490-2016

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 34 – 144 Izdebnik nr 3 działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. informuje, że przedmiotowe postępowanie w części XII i części XIII zostało unieważnione.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w części XII i części XIII do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 9.00 kiedy to upłynął termin składania ofert nie wpłynęła żadna ważna oferta  nie podlegająca odrzuceniu (brak ofert).

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w części XII i XIII na ww. podstawie prawnej.

                                                                                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Izdebniku
Beata Smolec
                                                                                                                                                                        

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego