Sprzedaż drzewa na "pniu - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Inne ogłoszenia > Sprzedaż drzewa na "pniu" 1
Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta w Izdebniku
34 – 144 Izdebnik 3
tel. (33)8763222      fax.(33)8763222 w.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izdebnik, dnia 10 listopada  2016 roku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot oferty obejmuje wycinkę i sprzedaż „na pniu” 2 szt. drzew rosnących na - działce Nr 5609, położonej w miejscowości Izdebnik z podziałem na prace (zadanie):
- wycinka i zabranie drzew wskazanych na mapie sytuacyjnej
- oczyszczenie terenu  w/w działki z gałęzi i ich zabranie
- wyrównanie terenu

I. Przedmiot oferty;

Lp. Lokalizacja usługi                        Gatunek drzewa wraz z obmiarem obwodu pnia w cm                  Ilość drzew w szt.
Nieruchomość - działka Nr  5609,              Lipa o obwodzie pnia 250cm                                             1
położonej w miejscowości Izdebnik          Jesion o obwodzie pnia 200cm                                          1II. Ustalenia formalne:
1. Termin realizacji wycinki i sprzedaży drzew „na pniu” – niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do 20 grudnia 2016 roku.
2. Osoba do kontaktu ze strony Sprzedającego: Anna Góralczyk - Grzybowska
3. Sprzedający zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drzew oferowanych do sprzedaży oraz ukształtowaniem i położeniem przedmiotowej działki.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
6. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę cenową, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

III. Kryterium oceny ofert :
Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium najwyższej ceny brutto za oferowane do sprzedaży drzewo w ramach zamówienia.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Miejscem składania ofert jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3.
2. Terminem składania ofert jest dzień 22 listopada  2016 roku do godz. 10:00
3. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed terminem otwarcia ofert, nie zostaną przyjęte.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W IZDEBNIKU
34-144 IZDEBNIK NR 3
Oferta  na „Wycinkę i sprzedaż drzew na "pniu”

5. Ofertę powinno się opatrzyć pieczęcią firmową Kupującego lub danymi Kupującego (wraz z adresem i nr telefonu)  , także zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Sprzedający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Kupujący może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad składana oferta z dopiskiem: „zmiana" „wycofanie". Oferty oznaczone „wycofanie" zostaną  odczytane w pierwszej kolejności.
8. Miejscem otwarcia ofert jest Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 34-144 Izdebnik nr 3, dnia 22 listopada  2016 roku o godzinie 10:15.
9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej umieszczona zostanie na stronie Domu Pomocy Społeczne im. św. Brata Alberta w Izdebniku.

W załączeniu opis przedmiotu oferty, formularz oferty, projekt umowy.


Beata Smolec
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
w Izdebniku


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego