Formularz oferty - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Inne ogłoszenia > Sprzedaż drzewa na "pniu" 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dom Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Izdebniku
34-144 Izdebnik nr 3
                                 Ja(My)

                                ...............................................................................................................
                                               Imiona i nazwiska osób reprezentujących Kupującego
działając w imieniu i na rzecz Kupującego

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko........................................................................................
REGON/ PESEL..................................................................................................................
NIP.....................................................................................................................................
Adres..................................................................................................................................
Dane kontaktowe:
                               Tel:..................................................................Faks:...........................
                                Email:.................................................................................................
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest „Wycinka i sprzedaż drzew na pniu”,
oświadczamy, że:


1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem  przedmiotu zamówienia za kwotę brutto ………………………………………. zł.
(słownie brutto: …………………………………………………………………......……...…),

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i Opisie przedmiotu oferty.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą oferta przez 30 dni od dnia otwarcia ofert, a w  przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.
4. Zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy niezwłocznie,  jednocześnie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
5. Zobowiązujemy się do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni od dnia wystawienia rachunku – przed rozpoczęciem wycinki drzew.
6. Oświadczamy, że nie przystąpimy do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty.
7. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Sprzedającego  w terminie zaproponowanym przez  Sprzedającego.

……………………………
Czytelny podpis oferenta)

miejscowość……………………….., dnia……………...r.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego