Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w "DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ"

Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Izdebniku?
1. Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub osoba opiekująca się powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS lub OPS), w miejscu zameldowania osoby. Tam należy przedstawić nasz problem lub trudną sytuację, w której osoba potrzebuje wsparcia.
2. Ośrodek by zbadać sytuację osoby potrzebującej wysyła pracownika socjalnego, by bliżej przyjrzeć się jego potrzebom i sytuacji, w jakiej znalazł się klient.
3. Warunkiem skierowania do domu pomocy społecznej jest pisemna zgoda/pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego na miejsce stałego zameldowania tej osoby.
4. Pracownik socjalny zbiera dokumentację w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej (w skrócie DPS). Wymagane dokumenty to:
- Decyzja organu emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty / decyzja o przyznaniu zasiłku stałego;
- Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel przez organ emerytalno – rentowy lub ośrodek pomocy społecznej;
- Zaświadczenie o stanie zdrowia. Lekarz stwierdza konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą potrzebującą pomocy;
- Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłat (np. alimentacja na rzecz osoby potrzebującej pomocy)
- Zaświadczenie lekarza uwzględniające profil domu.
Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
5. Wymagane dokumenty kompletowane są przez ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym (dotyczy to naszej placówki), to dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Na ogół koszty pobytu w DPS przekraczają dochody osoby starającej się o przyjęcie, nie jest to problemem nawet, gdy osoba otrzymuje zasiłek stały lub najniższą emeryturę czy rentę.
7. OPS bada sytuację osoby starającej się o miejsce w DPS.
Jeśli rodzina (dzieci lub małżonek/małżonka) nie są w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, dopłatę zapewnia Miasto lub Gmina, w której osoba jest zameldowana.
8. Koszty utrzymania Mieszkańca w DPS to 70% jego świadczenia (niezależnie od tego, jakiej jest ono wysokości), pozostałe 30% przekazywane jest mieszkańcowi do jego własnej dyspozycji. Pamiętajmy jednak, iż część z 30% jakie pozostaną do własnej dyspozycji Mieszkaniec musi przeznaczyć na wykupienie sobie leków, które nie są refundowane.
9. Po ustaleniu wszystkich formalności i zebraniu dokumentacji MOPS lub GOPS wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej.
10. Pozostaje tylko oczekiwanie na wolne miejsce w chwili skompletowania dokumentacji.

Nie składamy żadnych dokumentów w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku.
W celu uzyskania informacji, czy dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI DPS w Izdebniku
tel. /33/ 876-32-22 wew. 11
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego