Opis przedmiotu oferty - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Inne ogłoszenia > Sprzedaż drzewa na "pniu" 1
Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta w Izdebniku
34 – 144 Izdebnik 3
tel. (33)8763222      fax.(33)8763222 w.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             Izdebnik, dnia 10 listopada  2016 roku


OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiotem oferty jest:
1) wycinka i sprzedaż 2 szt. drzew (dalej sprzedaż drzew "na pniu") rosnących na nieruchomości - działka Nr 5609, położonej w miejscowości Izdebnik,

Lp. Lokalizacja usługi                               Gatunek drzewa wraz z obmiarem obwodu pnia w cm              Ilość drzew w szt.
Nieruchomość - działka Nr  5609,                  Lipa o obwodzie pnia 250cm                                             1
położonej w miejscowości Izdebnik Nr 3     Jesion o obwodzie pnia 200cm                                         1

Informacje dla Kupujących:
1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży „na pniu” są oznaczone farbą.
2. Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest - dla drzew- sztuka.
3. Cena wykonania robót obejmuje: wycięcie drzew, wywiezienie dłużyc, gałęzi i innych pozostałości poza obszar sprzedaży drzew „na pniu” oraz uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
4. Kupujący wycina drzewa na własny koszt, zagospodarowuje we własnym zakresie i odbiera je własnym transportem (z własnym załadunkiem).
5. Zalecane jest aby Kupujący przed opracowaniem dokonał wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży „na pniu” oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
6. Sprzedający przekaże plac robót Kupującemu do 3 dni od daty podpisania umowy.
7. Z chwilą przekazania placu robót Kupujący przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo w okresie wykonywania robót tj. do chwili ponownego przekazania placu robót Sprzedającemu (wraz ze wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia)
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.
9. Kupujący zabezpiecza miejsce wykonania robót.
10. Kupujący usuwa z placu robót  dłużyce, gałęzie oraz inne pozostałości.
11. Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie niżej niż 10 cm od powierzchni gruntu pod rygorem konieczności karczowania pni.
12. Zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na placu robót.
13. Kupujący uprząta miejsce sprzedaży drzew „na pniu” z grubizny i gałęzi i przywraca teren do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy.
14. Szczegółowe wymagania, terminy oraz formy płatności będą zawarte w umowie.
15. Po sprzedaży drzew „na pniu”  zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego