Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Zaproszenie
Dom Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta
w Izdebniku
34 – 144 Izdebnik 3
tel. (33)8763222      fax.(33)8763222 w.20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izdebnik , 2016-10-06

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych

dotyczące zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią.

Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią przy budynku "Dworek"

1. ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku

2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Remont istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią

3. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z opisem technicznym - załącznik nr 1
Rysunek poglądowy - załącznik nr.2, załącznik nr.3, załącznik nr.4, załącznik nr.5,
Obecny stan - zdjęcia poglądowe, załącznik nr 6 - 12.

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20 listopada 2016r.
Płatności: w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego, pod warunkiem dokonania odbioru prac bez zastrzeżeń i podpisania Protokołu odbioru końcowego.

5. GWARANCJA, SERWIS I RĘKOJMIA :
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – waga 100%.

7. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu celem zapoznania się z zakresem robót, którego dotyczy zapytanie ofertowe.
W sprawie oględzin jak też uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować
się z Kierownikiem Działu Gospodarczego  
Panią Anną Góralczyk-Grzybowską  tel. 33/8763222 lub: gospodarczy@dpsizdebnik.pl


8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć osobiście (pok. Nr 43) lub przesłać na adres Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik nr 3,
w terminie do dnia 14 października 2016 r.
2. Ofertę należy opakować w kopertę, zaadresować na Zamawiającego i opisać:
Remont istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią - oferta

9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte po sprawdzeniu złożonych ofert, a jego uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach. Zamawiający zakłada rozstrzygnięcie postępowania nie później niż do dnia 17.10.2016 r.

Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną zobowiązany jest do zawarcia umowy, której projekt w załączeniu (załącznik nr.13)


Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Izdebniku

Beata Smolec

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego