O jednostce - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas
Nasza Działalność

Celem działalności Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, społecznych, zdrowotnych i religijnych mieszkanek w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie zbliżone do warunków domowych. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkanek.
Celowi temu służą:
• zajęcia terapeutyczne prowadzone w pracowniach:
tkackiej, rzemiosł różnych, plastycznej i kulinarnej;
• zajęcia rehabilitacyjne;
• zajęcia wokalno-muzyczne
• wystawy prac osób niepełnosprawnych;
• zajęcia na basenie w Wadowicach;
• hipoterapia;
• zajęcia sportowe i udział mieszkanek w Olimpiadach Specjalnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim jak również międzynarodowym;
• obcowanie z przyroda w parku znajdującym się w otoczeniu Domu;
• turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe;
• wycieczki krajoznawcze i historyczne;
• integracja ze środowiskiem lokalnym.
Zaspakajanie potrzeb bytowych mieszkanek:
Dom zapewnia miejsce zamieszkania – pokój wyposażony w niezbędne meble, sprzęty, pościel i bieliznę pościelową. Pokoje są od 1 do 4 osobowych (w przypadku osób leżących). Pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9m2, natomiast w pokojach wieloosobowych przypada na mieszkankę minimum 6m2. Każdy pokój wyposażony jest w łóżka, szafy, szafki nocne, stolik i krzesła dla każdej mieszkanki. Budynki i ich otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Zabudowania są wielokondygnacyjne. Z racji tego są w nich zainstalowane dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy. Oprócz pokoi mieszkalnych w Domu znajdują się takie pomieszczenia jak pokoje dziennego pobytu, w których mieszkanki spędzają czas wolny, jadalnia, kuchenka pomocnicza, gabinet medyczny, pomieszczenia terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pokój gościnny, palarnia, pralnia i suszarnia, kaplica
a także inne pomieszczenia techniczne, które służą do zaspokojenia potrzeb sanitarnych mieszkanek.
Jadalnia w DPS Izdebnik
Pomieszczenia w DPS Izdebnik
Gabinet pielęgniarek w DPS Izdebnik
Łazienka w DPS Izdebnik
Łazienka w DPS Izdebnik
Winda w DPS Izdebnik
Świadczenie usług opiekuńczych:
Placówka umożliwia mieszkankom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych
i pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za świadczenia medyczne. Wszystkie mieszkanki objęte są całodobową opieką pielęgniarską i podstawową opieką lekarza rodzinnego. W razie potrzeby mieszkanki objęte są opieką w poradniach specjalistycznych.
DPS świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem
w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz potrzeb opiekuńczych zapewniając mieszkankom udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej.
Świadczenie usług wspomagających
Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku organizuje i umożliwia mieszkankom uczestniczenie w terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone są według planów indywidualnych i grupowych przez dwie terapeutki i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Terapia przez twórczość ułatwia mieszkankom otwarcie na świat rzeczywisty, wyrażenie siebie, komunikowanie się z otoczeniem, co daje poczucie spełnienia, zaspakaja ich wielką potrzebę bycia zauważonym i przynosi satysfakcję. Dzięki tej działalności mieszkanki doskonalą zdolności poznawcze, a w tym spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć wzrokową. Wpływa też na rozwój zainteresowań. Poprzez aktywność plastyczną mieszkanki mają możliwość rozładowania napięć, odblokowują emocje. Celem tych zajęć jest również sprawienie radości, satysfakcji osobie w nich uczestniczącej. U osób biorących udział w zajęciach terapeutycznych można zaobserwować poprawę sprawności manualnej, rozwój wrażliwości a także rozwój koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Stały plan zajęć, dnia i tygodnia pozytywnie wpływa na kształtowanie samodyscypliny i systematyczności podopiecznych.
Mieszkanki w zależności od zainteresowań mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, takich jak hipoterapia, basen, udział w zespole wokalno – instrumentalnym „Znaki Zodiaku”, a także w sekcji Olimpiad Specjalnych „Iskierka”. Do dyspozycji mają również dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną, w której odbywają się zajęcia indywidualne prowadzone przez rehabilitanta. Zadaniem rehabilitanta jest usprawnianie fizyczne osób niepełnosprawnych. Program rehabilitacji układa sam rehabilitant na podstawie zleceń lekarskich. Dla osób z dysfunkcją narządów ruchowych prowadzona jest rehabilitacja indywidualna na przyrządach i z wykorzystaniem solluksów, a także hydromasaż. Pod nadzorem rehabilitanta prowadzone są również zajęcia gimnastyczne, które odbywają się każdego dnia rano.
Rehabilitacja mieszkanek w DPS w Izdebniku
Rehabilitacja mieszkanek w DPS w Izdebniku
Rehabilitacja indywidualna w DPS w Izdebniku
Rehabilitant czuwa także nad sekcją Olimpiad Specjalnych „Iskierka”. Mieszkanki mają okazję uprawiania takich dyscyplin jak pływanie, jazda konna i lekkoatletyka. Zawodniczki mogą brać udział w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim jak również międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportowych. Zawody te stanowią motywację do dalszej ciężkiej pracy, przełamywania własnych słabości i lęku umożliwiając pokazania własnych możliwości. Jest to również okazja do integracji społecznej.
Mieszkanki na Decathlonie w  Chorwacji
Bouling Skoczów 2014
Mieszkanki na mityngu pływackim w Tarnowie
Kolejną okazją do integracji stwarza organizowanie przez Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku corocznie cyklu imprez.
Jazda na koniu
Jazda na koniu mieszkanek w DPS w Izdebniku
Dzień Sportu 2014 w DPS w Izdebniku
Kolejną okazją do integracji stwarzaną przez Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku jest organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych oraz wycieczek . Mieszkanki uczestniczą w licznych imprezach kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych. min w Jarosławcu, Wysowa Zdrój, wycieczce do Włoch, Ukrainy, Chorwacji, Rumunii .Wycieczki do Częstochowy, Kalisza, Ludźmierza, Zakopanego, również w pielgrzymce do Rynicy, do Budapesztu i Zakola Dunaju. Wyjazd mieszkanek na Słowację, podziwianie Tatr Słowackich, bytność w Orawskim Podzamku, Szczyrbskim Plesie, Tarzańskiej Łomnicy. Były także uczestniczkami turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie.
Ogromną wartość terapeutyczną w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną niesie ze sobą muzyka. Dlatego też w 1999 r. w Domu założono zespół wokalno – instrumentalny „Znaki Zodiaku”, a uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne. Prowadzącą zespół jest jedna z opiekunek, która jest odpowiedzialna za przygotowanie mieszkanek do występu, jak również opracowanie programu. Nad aranżacją muzyczną czuwa organista, który współpracuje z zespołem podczas prób, a potem występów. Swoją ciężką pracę mieszkanki mają okazję zaprezentować biorąc udział w licznych przeglądach i festiwalach.
Zespół Znaki Zodiaku w DPS w Izdebniku
 Gaudium 2010- przeglądy i festiwale
Podolany 2011- przeglądy i festiwale
Gaudium 2015- przeglądy i festiwale
Występy mieszkanek na dzień sportu 2014
Podolany 2010- przeglądy i festiwale
Podolany 2014- przeglądy i festiwale
Przegląd w Wadowicach
Kolęda 2012 w DPS Izdebnik
Dom zapewnia również mieszkankom zaspokojenie potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Aktualnie wszystkie podopieczne są wyznania Rzymsko – Katolickiego. Na terenie placówki znajduje się kaplica, w której odbywają się Msze św. W domu organizowane są także święta. Co roku bardzo dużą uwagę przykłada się do przygotowania się mieszkanek i przeżywania Świąt Wielkanocnych. Mieszkanki DPS mają możliwość przygotowania się do przeżywania tychże najważniejszych Świąt w Religii Rzymsko-Katolickiej poprzez udział w „Misterium Męki Pańskiej”. W kaplicy Domu organizowana jest również Msza św. Popielcowa, a także Msza z kazaniem rekolekcyjnym. Co roku mieszkanki DPS wyjeżdżają z palmami przygotowanymi na terapii do kościoła „Franciszkanów” w Krakowie, gdzie biorą udział w poświęceniu i konkursie palm. W Wielką Sobotę w kaplicy Domu odbywa się święcenie pokarmów, natomiast w Wielką Niedzielę mieszkanki spożywają tradycyjne śniadanie wielkanocne. Natomiast z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowana jest uroczysta Wigilia.
Msza Popielcowa w DPS  w Izdebniku
Niedziela Popielcowa 2015
Święcenie pokarmów 2015 w DPS
Wigilia 2012
Wigilia 2015
Wigilia 2015
Kolejnym celem Domu jest zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkanek. Na terenie Domu działa Rada Społeczności Mieszkanek, w skład której wchodzi pięć mieszkanek. Opiekunem Rady jest psycholog. Rada spotyka się raz w miesiącu na zebraniach społeczności z psychologiem i kierownikiem działu opiekuńczo – terapeutycznego. Jej funkcjonowanie służy rozwiązywaniu różnych, codziennych spraw. Na zebraniach członkowie zgłaszają między innymi: propozycje nowych form terapii, urozmaicenia jadłospisu, zakupu różnego rodzaju sprzętu poprawiającego ich codzienne funkcjonowanie itp. Planowane są zabawy wyjazdy i okolicznościowe imprezy.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego