Umowa - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Inne ogłoszenia > Sprzedaż drzewa na "pniu" 1
UMOWA NR . 2016
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej, im Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34 - 144 Izdebnik nr 3
NIP 551-10-42-870

reprezentowanym przez:
1. Beatę Smolec - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
przy kontrasygnacie
2. Ewy Włoch – Głównej księgowej
w dalszej treści Umowy zwanym „Sprzedającym”,
a
…………………………………………..........................................................................……
…………………………………………..........................................................................……
…………………………………………..........................................................................……
…………………………………………..........................................................................……
…………………………………………..........................................................................……
w dalszej treści Umowy zwanym „Kupującym”,

zawarta została umowa dotycząca „Wycięcia i sprzedaży drzew na pniu”.


§1.
Sprzedający sprzedaje a Kupujący zakupi drzewa "na pniu" z gatunku wymienionym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, rosnące na terenie działki …………….. w Izdebniku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.
§2.
Do obowiązków Kupującego będzie należało:
1) Wykonanie wycinki 2 szt. drzew przy użyciu odpowiednich narzędzi i przy zachowaniu warunków nie stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze sprzedaży drzew „na pniu”.
2) Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Sprzedającego i osób trzecich za szkody powstałe przy realizacji umowy.
3) Prowadzić roboty związane z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i przepisami BHP
4) Zgłosić Sprzedającemu przygotowanie miejsca sprzedaży drzew „na pniu”.
5) Ścięcie drzew powinno być wykonane na wysokości nie niższej niż 10 cm od powierzchni terenu pod rygorem konieczności karczowania pni
6) Uprzątnąć miejsce wycinki z grubizny i gałęzi, zagospodarowywać je we własnym zakresie i przywrócić teren do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zabronione jest składowanie drewna i gałęzi na placu robót).
7) Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności w celu uniknięcia wszelkich szkód materialnych, mogących powstać na terenie nieruchomości;
8) Odpowiedzialność za szkody wynikłe przy wykonaniu usługi ponosi Kupujący.
9) Nadzór nad realizacją robót z ramienia Sprzedającego sprawował będzie …………………………………………………………………………………………
10) Kupujący zobowiązany jest w sposób bezwzględny do wykonania niniejszej umowy w sposób zgodny z uzyskaną przez Sprzedającego decyzją zezwalającą na usunięcie drzew objętych niniejszą umową. Kupujący ponosi pełna odpowiedzialność za naruszenie tych warunków, w tym także odszkodowawczą.

§3.
Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna w związku z realizacją umowy, a w szczególności:
a) zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku,
c) za ewentualne uszkodzenia nawierzchni dróg, ogrodzeń, budynków i innych urządzeń znajdujących się w pobliżu wycinki drzew,
d) uprzątnięcia drzew, gałęzi, pozostawienie karp na wysokości 1cm.

§4.
1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 20 grudnia 2016 roku.
2. Wskazanie drzew do wycięcia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy przed przystąpieniem do wycinki, w protokole przekazania terenu do wycinki.

§5.
1. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi rachunek za zakupione drewno.
2. Kupujący określoną w rachunku cenę wpłaci na rachunek bankowy:
nr 25 8111 1019 2002 2002 7694 0002 w terminie 3 dni od daty wystawienia rachunku, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wycinki drzew. Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego.
3. Brak zapłaty upoważnia Sprzedającego do wstrzymania protokolarnego przekazania terenu wycinki.

§6.
1. Odbiór końcowy wykonania wycinki nastąpi w terminie 2 dni od powiadomienia przez Kupującego o zakończeniu robót. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczególności nieuporządkowania terenu wycinki, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni.
2. Odbiór prac przez Sprzedającego nastąpi w formie protokołu odbioru sporządzonego w dniu usunięcia przez Kupującego drewna oraz karp z terenu działki oraz uporządkowania terenu, bądź następnego dnia po dokonaniu całości prac wymienionych powyżej.

§7.
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
1. z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy lub jej niezrealizowania w całości Kupujący traci należność za kupione, a nie wycięte drzewa w wysokości 20%
2. w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej umowy za każdy dzień opóźnienia
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne:
1) 20% wartości umowy w razie odstąpienia z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

§8.
W przypadku nie uporządkowania terenu wycinki w terminie 7 dni, Sprzedający na koszt Kupującego uporządkuje teren wycinki drzew. Kosztami uporządkowania obciążony zostanie Kupujący.
§9.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu za zgodą stron.

§10.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Gospodarczego właściwego terytorialnie.
§11.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Sprzedającego i dla Kupującego.

§12.
Integralną częścią umowy jest :
a) formularz ofertowy- załącznik nr 1,
b) opis przedmiotu oferty- załącznik nr 2,


                         Sprzedający                                                                               Kupujący


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego