Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas > Projekty/ dotacje
Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
znak MAŁOPOLSKA

Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

12 lipca br. na terenie naszego Domu organizowany jest plener malarski w ramach eventu promującego twórczość i rękodzieło mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej. Event organizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt ten jest realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
W plenerze wezmą udział mieszkańcy domów pomocy społecznej z Wadowic ul. Lwowska, Wadowic ul. Pułaskiego, Zebrzydowic, Bulowic, Zatora, Harbutowic, Pcimia, Trzemieśni i Izdebnika

Informacja o projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Program ten przewiduje bezzwrotną pomoc zagraniczną przyznaną przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.
Projekt realizowany jest w ramach celu tematycznego dotyczącego poprawy usług opiekuńczych na wybranych obszarach problemowych.  
Celem projektu jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opiekuńczych przez waloryzację bazy infrastrukturalnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, doposażenie tych podmiotów w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

Wartość projektu to 7 194 102 franków szwajcarskich (ok. 28 mln zł), w tym dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 6 114 987 franków szwajcarskich (tj. 85% wartości projektu).
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 października 2016 roku.

Kluczowe działanie projektu to realizacja, w formule regrantingu, projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.
W wyniku realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” powstało 160 nowych miejsc w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione, ponad tysiąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych podniosło swoje kompetencje, zmodernizowano lub utworzono prawie 2 hektary terenów rekreacyjnych przy DPS-ach i placówkach oraz zakupiono ponad 2700 sztuk sprzętu i wyposażenia.
Adresatem działania zorientowanego na podniesienie jakości usług pielęgniarskich był personel pielęgniarski domów pomocy społecznej, który w ramach projektu miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać doposażenie swojej placówki w niezbędny sprzęt medyczny. Z możliwości  zwiększenia kwalifikacji swojego personelu skorzystało 50 DPS-ów (kwalifikacje podniosło 226 pielęgniarek i pielęgniarzy), a z doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski skorzystało 47 DPS-ów (otrzymały one ponad 1500 sztuk sprzętu).

Kluczowe efekty realizacji projektu to:
1. Wzrost zakresu, jakości i dostępności usług świadczonych przez domy pomocy społecznej dla ich mieszkańców oraz przez placówki opiekuńczo-wychowawcze dla ich podopiecznych.
2. Poprawa warunków pracy i życia w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.Więcej o projekcie można przeczytać na www.sppw.rops.krakow.pl

O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy można przeczytać na  www.programszwajcarski.gov.pl

         
Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
Plener malarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
REGULAMIN

Konkursu malarskiego dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (zwany dalej ROPS lub organizatorem Konkursu) – jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Obszaru Pomocy Finansowej 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel 2 - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.
II. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
 promowanie aktywności artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej,
 prezentacja ogółowi społeczeństwa efektów aktywności artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej
 integrowanie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby mieszkające w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie Województwa Małopolskiego przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, uczestniczące w plenerach malarskich organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z podpisem uczestnika ) oraz trzech oświadczeń (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu z podpisem uczestnika ) wraz z pracą, na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
2. Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym), składać przedstawicielowi organizatora podczas plenerów malarskich lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na opakowaniu: Konkurs dla mieszkańców DPS) w terminie do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu pracy do ROPS.
3. Zgłoszenie winno być wypełnione czytelnie - komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym.
4. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” organizatora konkursu – www.sppw.rops.krakow.pl.
5. Uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.
V. PRACE KONKURSOWE
1. Organizator Konkursu przewiduje jedną kategorię prac konkursowych:
indywidualna praca malarska – kategoria przeznaczona dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej uczestniczących w plenerach malarskich organizowanych w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Praca malarska powinna być wykonana w formacie 30 cm x 40 cm.
2. Tematyka prac dowolna.
VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi podczas jednego z plenerów malarskich organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
2. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do wykorzystywania pracy na następujących polach eksploatacji: wystawianie pracy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, wprowadzanie pracy do obrotu, w szczególności druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
4. Nadesłane egzemplarze prac przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu i nie będą zwracane autorom.
5. Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.
VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa.
3. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu.
4. Obsługa administracyjno–biurowa jest realizowana przez pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, nie będącego członkiem Komisji Konkursowej.
5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, bądź nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
6. Prace oceniane będą pod względem:
 estetyki pracy,
 zgodności z celami Konkursu.
7. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do dnia 30 lipca 2016 r.
2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”– www.sppw.rops.krakow.pl
3. O terminie wręczenia lub przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni.
IX. NAGRODY
1. Dla laureatów konkursu przewidziano indywidualne nagrody rzeczowe:
I NAGRODA – nagroda rzeczowa o wartości ok. 500,00 zł
II NAGRODA – nagroda rzeczowa o wartości ok. 400,00 zł
III NAGRODA – nagroda rzeczowa o wartości ok. 300,00 zł
WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.
Nagrody i wyróżnienia są finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Województwa Małopolskiego.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość ustalenia dodatkowych kategorii prac konkursowych oraz przyznania dodatkowych nagród.
3. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane.
X. INNE POSTANOWIENIA
1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia.
2. Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wzór trzech oświadczeń: o samodzielnym wykonaniu pracy, o przekazaniu praw autorskich, praw majątkowych na organizatora konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przy ul. Lea 112 (I p., pok. 144-146) lub telefonicznie pod nr 12 639 14 79. Szczegółowych informacji udziela Artur Winiarski lub Piotr Maurek.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Konkursu malarskiego dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej


KARTA ZGŁOSZENIA
do Konkursu malarskiego dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej
Imię..................................................................................................................

Nazwisko............................................................................................................

TYTUŁ PRACY
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres Domu Pomocy Społecznej
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego......................................................................................
(wraz z nr kierunkowym
oraz osobą do kontaktu – opiekunem)Praca wykonana podczas pleneru malarskiego w dniu...............................................

....................................................
akceptuję Regulamin konkursu……………………………………………………
Data i wyraźny podpis uczestnika Konkursu
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Konkursu malarskiego dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej
Oświadczam, że praca pt. …………………………………………………………………….……….
złożona w Konkursie malarskim dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej organizowanym przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, została wykonana samodzielnie przez:

                                              ..................................................................................................................................
                                                                                                         (imię i nazwisko)                                                                                                                         ...…................................................
                                                                                                                                 Data i wyraźny podpis
                                                                                                                                   uczestnika Konkursu

Oświadczam, że z momentem przekazania pracy na  Konkurs malarski dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej  organizowany przez  Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy oraz prawo własności egzemplarza pracy na organizatora Konkursu w zakresie określonym
w rozdziale VI. pkt. 2 i 4 Regulaminu Konkursu.


                                                                                             ..................................................
                                                                                                  Data i wyraźny podpis
                                                                                                   uczestnika Konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  Konkursu malarskiego dla mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej, organizowanego przez  Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)                                                                                         .................................................
                                                                                                 Data i wyraźny podpis
                                                                                                   uczestnika Konkursu

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego