Formularz oferty - DPSI

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia > Zaproszenie
……………………………………….
/pieczęć wykonawcy. NIP, REGON/                                    OFERTA CENOWAna wykonanie prac remontowych  w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta
w Izdebniku, 34-144 Izdebnik.

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej  im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik pn Remont istniejących schodów zewnętrznych wraz z pochylnią.

oferuje/my realizację przedmiotu zamówienia za kwotę brutto .................................................

Słownie zł: ...................................................................................................................................

Oświadczam/y , że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam/y, że uzyskałem/liśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, nie wnoszę/ simy żadnych zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/jemy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jestem/ jesteśmy upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.
      ........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Miejscowość ............................, dnia .................................... 2016 r.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego